Emekli Maaşı Hesaplama

2020 BAĞ-KUR Emekli Maaşı Hesaplama

BAĞ-KUR, kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin bağlı olduğu sigorta birimidir. Tarım BAĞ-KUR, İsteğe Bağlı BAĞ-KUR ve normal BAĞ-KUR olarak sınıflara ayrılmaktadır. Ayrıca kamu kurumları içinde çalışan ancak 4B’li olarak primleri yatırılan çalışanlar da vardır. Görüldüğü gibi BAĞ-KUR eskiden yalnızca tek bir sınıfken artık birden fazla sınıfa ayrılmıştır. Buna göre kendi isteğiyle sigorta primi yatıran kişiler ve çiftçiler de BAĞ-KUR’a dahildir. Günümüze bakıldığında BAĞ-KUR primi ödeyenlerin düşük emekli maaşı aldıkları görülür. SSK’ya göre daha düşük emekli maaşı alan BAĞ-KUR’lular bunun nedenini anlayamazlar. Çünkü çalışırken ödedikleri primler SSK’ninkinden yüksektir. Merak edenler için 2020 BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama hakkında detaylı bilgi verelim;

2020 BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama hangi etkenlere göre yapılır?

Emekli maaşı hesaplanırken birden fazla veri ve formül kullanılır. BAĞ-KUR için emekli maaşı hesaplanırken de SSK’da olduğu gibi işe başlama tarihleri esas alınır. Bu tarihlere göre 3 farklı dönem belirlenmiştir ve her dönem için farklı tutarlarda emekli maaşı hesaplanır. Her dönem için emekli maaşı hesaplama yapılırken önemli olan veri, yatırılan prim tutarı yani prime esas kazancınızdır. Sigorta primlerinizi ne kadar yüksekten öderseniz o kadar avantaj sağlarsınız. BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama işlemlerinde etkisi olan etmenler ise şöyledir;

 • İşe başlama tarihi
 • Prim gün sayının doldurulduğu tarih
 • Yatırılan toplam prim gün sayısı
 • Doğum tarihi
 • Borçlanmaların olup olmaması
 • Maluliyet olup olmaması
 • Engel durumu varsa hangi derecede engel bulunduğu

Yukarıdaki etkenler göz önünde bulundurularak emekli maaşları hesaplanır. Aşağıda açıklayacağımız dönemlerden hepsinde çalışması olanların emekli maaşları, her dönem için farklı hesaplanır. Kısmi emekli maaşları ele alınır ve bunların toplamından brüt emekli maaşı tutarı elde edilir. Bu tutarın nasıl elde edildiğini detaylı olarak açıklayalım;

08.09.1999 tarihinden önce işe başlayanlar için BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama;

08.09.1999 tarihinde ve öncesinde işe başlayan BAĞ-KUR’lular için en yüksek emekli maaşının bağlandığı dönemdir. Bu dönemde emekli maaşı hesaplanırken karışık veriler kullanılmaz. Yalnızca BAĞ-KUR’lunun son prim yatırdığı basmak ele alınır ve bu basamağın %70’i emekli maaşı olarak bağlanır. Bu dönemde kullanılan formüller şöyledir;

 • Tam aylık = Son bir yıllık prim ödenen basamak kazançları toplamı X %70
 • Kısmi aylık = dönem ağırlığı X tam aylık

Yukarıdaki verilere göre dönem ağırlığı, 08.09.1999 tarihinden önce yatırılan prim gün sayısının, toplam prim gün sayısına bölünmesi ile elde edilir. Kısmi emekli aylığı, diğer dönemler için prim yatırmış olan sigortalılar için hesaplanır. Eğer yalnızca 08.09.1999 tarihinden önce sigorta primi yatırdıysanız, kısmi emekli aylığı hesaplanmaz.

Bu dönemde BAĞ-KUR için prim ödemeleri basamak sistemine göre yapılıyordu. Asgari brüt ücret üzerinden tavan ve taban fiyat uygulaması geçerli değildi. Buna göre 1’den 24’e kadar basamak bulunmaktaydı. 24 yüksek basamağı ifade ederken 1 ise en düşük basamağı temsil ediyordu. Bu dönemde en yüksek basamaktan yani 24 basamağından yüksek prim ödemesi yaptıysanız, alacağınız emekli maaşı bir hayli yüksek olacaktır. Yukarıdaki verilerde kullanılan %70 ise, aylık bağlama oranını ifade eder. Bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranının detayları aşağıdaki gibidir;

 • 9000 gün prim ödeyen kişilerin yaşlılık aylıkları bağlanırken kullanılacak olan aylık bağlama oranı %70 olarak alınır.
 • Ölüm aylıkları için kullanılan aylık bağlama oranı %70 olarak alınır. 9000 gün prim ödememiş olan kişilerin aylık bağlama oranlarından indiririm yapılmaz ancak 9000 günden fazla çalışılan her tam yıl, yani 360 gün için aylık bağlama oranı %1 oranında artırılır.
 • Başkasının bakımına muhtaç olan kişilerde kullanılacak olan aylık bağlama oranı %80’dir.
 • Yaşlılık aylıklarında 25 yıldan yani 9000 gün primden fazla yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı %1 oranında artırılmaktadır.
 • 09.1999 öncesinde işe başlayan kadınların 50 yaşını tamamlaması ve erkeklerin 55 yaşını tamamlaması halinde fazla çalışılan her yıl için aylık bağlama oranı %1 oranında artırılmaktadır.
 • Bu dönemde çalışması olanların aylık bağlama oranları en fazla %90’a kadar artırılabilir.
 • Bu dönemde işe başlayan BAĞ-KUR’luların 15 yıl çalışması ve kadınların 50 yaşını erkeklerin de 55 yaşını doldurmaları halinde emekli olmaları mümkündür. Bu emekliliğe kısmi emeklilik adı verilir ve alınacak emekli maaşı normaldekinden biraz daha düşüktür. Kısmi emekli maaşı bağlanacak olan kişilerde kullanılacak aylık bağlama oranı, 25 yıldan eksik çalışılan her tam yıl için %1 oranında azaltılmaktadır.

08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında işe başlayanlar için BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama;

2000 yılında yapılan reform düzenlemeleri ile BAĞ-KUR emeklilik ve emekli maaşı hesaplama kuralları tamamen değişmiştir. Bu kanun ile hem bir önceki dönemde kullanılan aylık bağlama oranı düşürülmüş hem de emekli olma yaşı yükselmiştir. Ayrıca BAĞ-KUR için prim ödeme sistemi olan basamak sistemi kaldırılmış ve yerine asgari brüt ücretten belirlenen tavan ve taban fiyat uygulaması getirtilmiştir. Bütün bunlar BAĞ-KUR için hesaplanan emekli maşının düşmesine neden olmuştur. Bu dönemde kullanılan emekli maaşı hesaplama formülleri ise şöyledir;

 • Tam aylık = aylık bağlama oranı X ağırlıklı ortalama değeri
 • Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı

Yukarıdaki verilere bakıldığında, kısmi aylığın hesaplanabilmesi için bir sigortalının en az iki dönemde çalışması olması gerekir. Yukarıda verilerin ne anlama geldiğini açıklayalım;

Ağırlıklı ortalama değeri = Kanunda yer alan gelir tablosuna bakılarak elde edilen bir değerdir. Bu değerin hesaplanabilmesi için 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında yatırılan prim gün sayılarına bakılır. Bu prim gün saylarına tablodan karşılık gelen değer, ağırlıklı ortalama değeri olarak alınır. Bu değer hesaplanırken emekli olunacak tarih esas alınmaktadır. Bunun nedeni ise ağırlıklı ortalama değerinin her ay değişen enflasyon rakamlarına göre güncellenmesidir.

Aylık bağlama oranı = Bu dönem için kullanılan aylık bağlama oranı ise aşağıdaki şekilde açıklanabilir;

 • Yaşlılık aylıkları için kullanılan aylık bağlama oranı kademeli olarak artmaktadır. Bu nedenle ilk yatırılan 3600 gün için aylık bağlama oranı her tam yıl başına %3,5 olarak alınır. Sonra yatırılan 5400 gün için ABO değeri her tam yıl başına %2 olarak alınır. Bundan sonra yatırılan 9000 günlük primler için hesaplanan ABO değeri ise her tam yıl başına %1,5’tur.
 • Bu dönemde ölüm aylıkları için kullanılan aylık bağlama oranı %65’tir. 25 yıldan fazla prim yatırılan kişilerin ölüm aylıklarına, her tam yıl için %1 oranında artış yapılmaktadır.
 • Bu dönemde malullük aylıkları için kullanılacak aylık bağlama oranı %65 olarak alınır.
 • Başkasının bakımına muhtaç olan kişiler için bağlanacak aylıklarda kullanılan aylık bağlama oranı ise %75’tir.

Dönem ağırlığı = kısmi emekli aylığının hesaplaması için kullanılır. Kısmi emekli aylığı ise en az iki dönemde de çalışması olanlar için hesaplanır. Dönem ağırlığının hesaplanması için 08.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında yatırılan prim gün sayılarının, toplam prim gün sayısına bölünmesi gerekir.

01.05.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama;

2008 yılında yapılan yeni bir reform ile emekli maaşı hesaplama kuralları ve emeklilik kuralları yeniden değişmiştir. Artık emekli olmak daha zor hale geldiği gibi alınan emekli maaşı da oldukça düşmüştür. Emekli maaşının düşmesinin nedeni ise maaş hesabında kullanılan aylık bağlama oranının düşürülmesidir. Bu dönemde kullanılan emekli maaşı hesaplama formülleri aşağıdaki gibidir;

 • Tam aylık = aylık bağlama oranı X ağırlıklı ortalama değeri
 • Kısmi aylık = tam aylık X dönem ağırlığı

BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama yapılırken, SSK’da olduğu gibi güncelleme katsayısı gibi değerler kullanılmaz. Bu nedenle BAĞ-KUR için emekli maaşının hesaplanması daha kolaydır. Yukarıdaki formüllerde kullanılan verilerin açıklaması ise şöyledir;

Ağırlıklı ortalama değeri = 01.05.2008 tarihinden sonra yatırılan prim günlerinin toplanarak, gelir tablosuna karşılık gelen rakam olarak alınmasıdır. Ağırlıklı ortalama değeri hesaplanırken, emekli olunacak tarih esas alınmaktadır. Bunun nedeni, her ay enflasyon rakamının güncellenmesi ve ağırlıklı ortalama değerinin bu enflasyon rakamlarına göre hesaplanmasıdır.

Dönem ağırlığı = kısmi emekli aylığı hesaplanırken kullanılır. Dönem ağırlığı hesaplanırken 01.05.2008 tarihinden sonra yatırılan primlere toplam prim gün sayısının bölünmesi gerekir. Bu şekilde, 01.05.2008 tarihinden sonraki çalışmalarınız için kısmi emekli maaşınız hesaplanabilir.

Aylık bağlama oranı = bu dönemde kullanılan aylık bağlama oranları aşağıdaki şekilde açıklanabilir;

 • Bu dönemde yaşlılık aylıkları için kullanılan aylık bağlama oranı %50’dir. 9000 günden fazla yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı değeri %2 oranında artırılmaktadır.
 • Bu dönemde yaşlılık ve ölüm aylıkları için kullanılan aylık bağlama oranı değeri %50’dir. 9000 günden esik yatırılan primlerde malullük ve ölüm aylıkları için azaltılma yapılamaz ve en düşük ABO %50 kabul edilir. Bu aylıklarda da 9000 günden fazla yatırılan her tam yıl için aylık bağlama oranı, %2 oranında artırılmaktadır.
 • Başkasının bakımına muhtaç olan kişiler kullanılan aylık bağlama oranı ise %60’dır.
 • Malullük aylıklarında kullanılan aylık bağlama oranı hesaplanırken (iş gücü kaybı X 9000) / %60 formülü kullanılır. Bu formüle göre %50’yi aşan kısımlar hesaba dahil edilmez.
 • Bu dönemde aylık bağlama oranı en fazla %90’a kadar artırılabilir.

Her üç dönem için hesaplanan BAĞ-KUR emekli maaşı nasıl farklılıklar gösterir?

Yukarıda da açıkça ifade ettiğimiz gibi her üç dönem için kullanılan emekli maaşı hesaplama formülleri farklıdır. Bu nedenle üç dönem için hesaplanan emekli maaşı tutarları da farklı olacaktır. İlk dönemde çalışması olanlar için en yüksek emekli maaşı bağlanır. 2008 yılına kadar olan dönemde çalışması olanlar için ise bir önceki döneme göre daha düşük emekli maaşı bağlanır. Son dönemde çalışması olanlar, en düşük emekli maaşını alırlar.

BAĞ-KUR’lular emekli maaşlarını arttırmak için neler yapmalıdır?

Görüldüğü BAĞ-KUR emekli maaşı, SSK’nınkinden farklıdır. Bu nedenle emekli maaşınızı arttırmak için onlardan farklı yollar izlemelisiniz. Emekli maaşınızı arttırmak istiyorsanız planlamanızı önceden yapmalısınız. Nasıl planlama yapmanız gerektiğini aşağıdaki şekilde sıralayalım;

 1. Hangi sigorta biriminden emekli olacağınıza karar verin;

Emekli maaşınızı arttırmak için yapacağınızı planlamanın ilk adımı, hangi sigorta biriminden emekli olacağınıza karar vermektir. Çünkü SSK ile 7200 günlük primle emekli olurken BAĞ-KUR’la 9000 günlük primle emekli olursunuz. Bu da yaş olarak SSK’dan daha geç emekli olacağınız anlamına gelir. Bu nedenle emekli olmadan son 7 yıl önce planlamanızı doğru yapmanız gerekir. Çünkü birden fazla sigorta birimine prim ödemesi olan kişilerin son 7 yılına bakılır. Bu 7 yılın yarısından fazlasında hangi sigorta biriminden yatırdıysanız, o birimden emekli olursunuz.

Doğal olarak BAĞ-KUR’lu olsanız bile son 7 yılın 1261 gününü SSK’lı olarak öderseniz, SSK’dan emekli olma avantajı elde edersiniz. Bu sayede hem BAĞ-KUR’a göre daha yüksek emekli maaşı alırsınız hem de daha erken emekli olursunuz.

 1. Borçlanmalarınızı planlayın;

Eksik kalan prim günleriniz varsa, borçlanma yaparak emekli olma hakkına sahipsiniz. Ancak bu borçlanmaların yapıldığı dönemler, emekli maaşınızı etkileyecektir. Örneğin borçlanmalarınızı 08.09.1999 tarihinden önceki çalışmalarınız için yaparsanız, emekli maaşınızı önemli ölçüde yükseltmiş olursunuz. En son dönem için yani 2008 yılından sonraki çalışmalarınız için yapacağınız borçlanmalar ise emekli maaşınızı çok az derecede etkiler.

 1. Borçlanmalarınızı yüksekten yatırın;

Emekli olmak için borçlanma yapacaksanız, bunların yüksekten ödenmesini sağlayın. Örneğin; 08.09.1999 tarihinden öncesi için borçlanma yapacaksanız, bunları tavan fiyattan ödeyin ve emekli maaşınızı önemli ölçüde arttırın. Diğer dönemler için borçlanma yapacakların da asgari brüt ücretten değil tavan fiyattan borçlanma yapması, emekli maaşlarını az da olsa arttırmaları için önemlidir.

BAĞ-KUR online emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emekli maaşınızı kendiniz hesaplamak isterseniz, SGK’nın internet sitesini kullanabilirsiniz. Burada yer alan bazı bilgileri girerek hesaplamanızı gerçekleştirebilirsiniz. Ancak buradan alacağınız bilgi, alacağınız net maaşınız olmaz. Ayrıca buradan hesaplama yapabilmek için en az 5400 günlük priminizi ödemiş olmanız gerekir. Bu hesaplamayı yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

 • İlk olarak arama motoruna “BAĞ-KUR emekli maaşı hesaplama” yazmalısınız.
 • Kaşınıza listelenen ilk linke tıkladıktan sonra hesaplama yapacağınız sayfaya yönlendirilirsiniz.
 • Karşınıza açılan sayfada yer alan kimlik numarası, kurumu ve ekranda yer alan güvenlik kodu gibi bilgileri girdikten sonra hesaplamanızı yapabilirsiniz. Kurum bilgisinin istendiği yere esnaf ya da tarım seçimi yapmalısınız. Çünkü BAĞ-KUR için esnaf ya da tarım olarak prim ödemesi yapabilirsiniz.
 • Son olarak “sorgula” kısmına tıkladığınızda, ne kadar maaş alacağınız hesaplanır. Hesaplanan bu değer, net maaşınız değildir. Yalnızca maaşınıza yaklaşık bir değerdir. Almış olduğunuz bu bilgiyi resmi olarak hiçbir yerde kullanamazsınız.
 • Net maaşınızın hesaplanması için emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmanız ve emekli olmak için dilekçenizi SGK’ya teslim etmiş olmanız gerekir.

BAĞ-KUR emeklilik şartları nelerdir?

BAĞ-KUR emeklilik şartları, tıpkı emekli maaşı hesaplama kuralları gibi işe başlama tarihine göre değişiklik gösterir. Ayrıca kadınlar ve erkeklerin emeklilik şartları da farklıdır. BAĞ-KUR için emeklilik şartlarında önemli olan nokta ise kadınlar için 20 yıllık çalışma süresinin erkekler için de 25 yıllık çalışma süresinin 02.06.2002 tarihine kadar doldurulmuş olmasıdır. Bu hizmet yıllarının doldurulmasına kalan süreye göre, emekli olma yaşı ve kuralları değişir. BAĞ-KUR için kadınlar ve erkeklere göre emekli olma şartlarını açıklayalım;

Kadınlar için BAĞ-KUR emeklilik şartları;

01.10.1999 tarihi, kadınların emeklilik şartlarında önemli bir noktadır. Bu tarihten sonra işe başlayan kadınlar, 7200 prim gününü doldurduktan sonra, yaş şartı aranmaksızın emekli olabilirler. Bu kadınların aynı zamanda 18 yıllık hizmet yılını tamamlamış olmasına da bakılır. Bu şartları sağlayamayan kadınlar, 01.06.2002 tarihinden sonra 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre, aşağıdaki şartlarda emeklilik hakkı kazanırlar.

25 yılı tamamlamasına 2 yıl ve daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 40 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 2 yıldan fazla ve 3 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 41 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 3 yıldan fazla ve 4 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 42 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 4 yıldan fazla yıl ve 5 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 43 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 5 yıldan ve daha 6 yıldan az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 44 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 6 yıldan fazla ve 7 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 45 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 7 yıldan fazla ve 8 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 46 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 8 yıldan fazla ve 9 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 47 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 9 yıldan fazla ve 10 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 48 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 10 yıldan fazla ve 11 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 49 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 11 yıldan fazla ve 12 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 50 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 12 yıldan fazla ve 13 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 51 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 13 yıldan fazla ve 14 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 52 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 14 yıldan fazla ve 15 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 53 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 15 yıldan fazla ve 16 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 54 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 16 yıldan fazla ve 17 yıldan daha az süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 55 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 17 yıl ve daha fazla süre kalan kadınlar, 20 yıl çalışıp 58 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

30.04.2008 ve 31.12.2035 tarihleri arasında sigortalı olan BAĞ-KUR’lu kadınların emekli olmalarının şartları; 58 yaşına gelmiş olmaları ve 9000 gün prim yatırmış olmalarıdır. Bu tarihler arasında işe başlayan kadınlar için hizmet yılı şartına bakılmaz. Bu şartları sağlamayan kadınlar ise 2035 yılından sonra kademeli olarak artacak yaşlarda emekli olabilmektedir. Örneğin; 9000 prim gününü 2036 ve 2037 yılları arasında tamamlayanlar, 59 yaşında emekli olmaya hak kazanır. Bu yaş sınırı 2048 tarihinden sonra 65’e kadar yükselir.

BAĞ-KUR yatıran kadınlarda kısmi emeklilik şartları nasıldır?

Kısmi emeklilik, daha az prim yatırarak ve daha az süre çalışarak erken emekli olunması anlamına gelir. BAĞ-KUR yatıran kadınların kısmi emekli olabilmesi için de 01.10.1999 tarihinden sonra işe başlamış olmaları gerekir. Bu tarihten sonra işe başladıysanız, 18 yıl çalışarak emekli olmaya hak kazanırsınız ve yaş şartı aranmaz. Ancak 18 yılı tamamlamadıysanız, 15 yıllık çalışma, 55 yaşını doldurma ve 5400 gün prim yatırma koşulları ile kısmi emekli olmaya hak kazanırsınız.

Bu tarihten sonra işe başlayan ve 15 yıllık çalışma süresini tamamlayamayan kadınlar, bu süreyi tamamlama tarihlerine göre farklı yaşlarda emekli olurlar. Buna göre 2 yıldan az, 10 yıldan fazla kalanlara göre emekli olma yaşı değişir. Bu şartlar altında kadınlar, 50 yaşından 56 yaşına kadar çıkan yaş sınırlarında emekli olabilirler.

Erkekler için BAĞ-KUR emeklilik şartları;

BAĞ-KUR’lu erkekler için de tıpkı kadınlarda olduğu gibi 01.10.1999 tarihi önemlidir. Bu tarihten sonra işe başlayan erkekler, 23 yıl hizmet yılını tamamladıktan ve 9000 gün prim ödedikten sonra, yaş şartına bakılmaksızın emekli olmaya hak kazanırlar. 01.06.2002 tarihinden sonra işe başlayan erkeler ise 25 yıllık hizmet sürelerini tamamlamaya kalan sürelerine göre farklı yaşlarda emekli olurlar. Bu emeklilik şartlarını aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz;

25 yılı tamamlamasına 2 yıl ve daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 44 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 2 yıldan fazla ve 3 yıl 6 aydan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 45 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 3 yıl 6 aydan fazla ve 5 yıl ve daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 46 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 5 yıldan fazla ve 6 yıl 6 aydan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 47 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 6 yıl 6 aydan fazla ve 8 yıldan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 48 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 8 yıldan fazla ve 9 yıl 6 aydan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 49 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 9 yıl 6 aydan fazla ve 11 yıldan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 50 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 11 yıldan fazla ve 12 yıl 6 aydan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 51 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 12 yıl 6 aydan fazla ve 14 yıldan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 52 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 14 yıldan fazla ve 15 yıl 6 aydan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 53 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 15 yıl 6 aydan fazla ve 17 yıldan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 54 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 17 yıldan fazla ve 18 yıl 6 aydan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 55 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 18 yıl 6 aydan fazla ve 20 yıldan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 56 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 20 yıldan fazla ve 21 yıl 6 aydan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 57 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 21 yıl 6 aydan fazla ve 22 yıldan daha az süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 58 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

25 yılı tamamlamasına 22 yıldan daha fazla süre kalan erkekler, 25 yıl çalışıp 60 yaşına geldiklerinde emekli olabilirler.

30.04.2008 ve 31.12.2035 tarihleri arasında ise başlayan BAĞ-KUR’lu erkeklerin emekli olmaları için 60 yaşına gelmiş olmaları ile birlikte 9000 gün prim ödemeleri gerekir. Bu şartı taşımayan BAĞ-KUR’lu erkekler ise 9000 günü tamamladıkları tarihe göre artan yaşlarda emekli olmaya hak kazanırlar. Örneğin; 9000 prim gününü 2036 ve 2037 yılları arasında tamamlayan erkekler, 61 yaşında emekli olabilirler. 9000 prim gününü 2046 ve daha sonraki tarihlerde tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

BAĞ-KUR yatıran erkeklerde kısmi emeklilik şartları nasıldır?

BAĞ-KUR yatıran erkeklerin de kısmi emekli yani yaş haddinden emekli olabilmeleri için de 01.10.1999 tarihinden sonra işe başlamış olmaları gerekir. Bu tarihten sonra işe başlayan erkekler 23 yıllık sigortalı olma süresini doldurduktan sonra, yaş şartı aranmadan emekli olabilirler. Ancak bu şartı sağlamayan erkekler 15 yılık sigortalı olduktan, 55 yaşını tamamladıktan ve 5400 gün prim yatırdıktan sonra emekli olmaya hak kazanırlar. Bu tarihten sonra 15 yılını tamamlayamayan erkekler ise, bu süreyi tamamlamalarına kalan süreye göre farklı yaşlarda emekli olurlar. Bu yaşlar 55’den başlar ve 58’e kadar yükselir.

Yorumlar (Yorum yapılmamış)

Bir cevap yazın

×

Bir Şeyler Ara